Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), chcielibyśmy Ciebie poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym związanych.

W niniejszej Polityce Prywatności użytkownicy mogą znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych naszych klientów i użytkowników, niezależnie od kanału lub środka (online lub osobiście) używanego do interakcji z nami i oferowanego przez Alusso Sp. z o.o.

Alusso Sp. z o.o. będzie dokonywało regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu in. na nowe przepisy prawa, będzie dokonywał stosownych aktualizacji.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lusso Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Batorego 92E, 87-100 Toruń, NIP: 8792755728, adres e-mail: sklep@alusso.pl (dalej: „Administrator”);

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH :

§1

 1. CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
  • Zarządzanie Twoją rejestracją, jako użytkownika (w razie założenia konta na stronie www), w tym przetwarzanie twoich danych w celu zidentyfikowania Ciebie jako użytkownika oraz nadania Tobie dostępu do poszczególnych funkcji, produktów i usług które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników
  • Realizacja innych umów lub czynności zmierzających do ich zawarcia (umowa sprzedaży, na usługi doradcze, umowa zlecenia, świadczenia usług oraz inne cywilnoprawne, niezależnie od formy i miejsca).
  • Wykonanie łączącej nas z Tobą umowy, w tym realizacja Twojej prośby w związku z obsługą transakcji,
 2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  • Przepis art. 6 ust. 1 lit. B RODO
 3. OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas, przez jaki utrzymywać będziesz status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecydujesz się wyrejestrować)

§2

 1. a) CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 • Wykonane czynności zmierzającej do zawarcia z Tobą umowy, tj. realizacji zamówienia (jeśli dokonywałeś/aś albo chcesz dokonać zakupu w naszym sklepie: zarówno stacjonarnym, jak i on-line),
 • kontaktowanie się z Tobą w celu poinformowania o aktualizacjach lub przekazania informacji związanych z zamówionymi funkcjami, produktami czy usługami, w tym wysyłania ankiet dotyczących jakości produktów lub świadczonych usług, jak również zarządzanie płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności;
 1. b) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 • Przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Gdy kontaktujesz się z nami, zwłaszcza w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem lub zakupionym produktem/usługą, przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy sprzedaży

 1. c) OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą

§3

 1. a) CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 • obsługa dokonywanych zwrotów, reklamacji/rękojmi (jeśli zgłosiłeś roszczenia z tego tytułu),
 • odpowiedź na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym/zadane e-mailem/ przez tel., a dotyczące złożonego albo planowanego zamówienia w naszym sklepie,
 1. b) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez Ciebie za pośrednictwem różnych, dostępnych środków kontaktu. W naszym rozumieniu, przetwarzanie tych danych jest korzystne dla Ciebie ze względu na możliwość zapewnienia odpowiedniej obsługi oraz na możliwość odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania.

Jeżeli Twoje pytanie dotyczy skorzystania z praw, o których informujemy poniżej lub też reklamacji naszych produktów lub usług, to, co upoważnia nas do przetwarzania jego danych, to wymóg spełnienia z naszej strony spoczywających na nas obowiązków prawnych

 1. c) OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

W przypadku złożonego zapytania – przez okres trwania wymiany korespondencji związanej z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (w razie gdy do jej zawarcia nie doszło), a w przypadku zawarcia umowy (złożenia zamówienia): przez okres niezbędny do realizacji tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych.

§4

 1. a) CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 • uczestnictwo w programie lojalnościowym, jeśli przystąpiłeś/aś do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy,

§5

 1. a) CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów obwiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy, w tym spełnienia wszelkich innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych)
 1. b) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 • Przepis art. 6 ust. 1 lit. C RODO
 1. c) OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Okres przechowywania tych danych do czasu wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z przepisów prawa

§6

 1. a) CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 • przesyłanie informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości e-mail lub komunikatów sms, na wskazane adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych, portal społecznościowych, jak również
 1. b) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 • Przepis art. 6 ust. 1 lit. C RODO

§7

 1. a) CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 • przetwarzanie w zakresie w jakim zapisałeś się na otrzymywanie naszego Newslettera: będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb, dotyczących naszych produktów lub usług, za pośrednictwem różnorakich środków (takich jak poczta elektroniczna lub SMS, jeżeli wyraziłeś na to zgodę). Ponadto, będziemy mogli dostarczyć Tobie te informacje przy użyciu powiadomień push, jeżeli wyraziłeś na to zgodę i uruchomiłeś je w swoim telefonie.
 1. b) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Wyrażona zgoda albo prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora (w przypadku marketingu bezpośredniego)

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja zgoda

Aby móc zaoferować Tobie informacje dostosowane do Twoich indywidualnych preferencji, uważamy, że posiadamy uzasadniony interes do tego, aby sporządzić Twój profil w oparciu o posiadane przez nas informacje (takie, jak preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, upodobania lub historia zakupów) oraz w oparciu o udostępnione nam dane osobowe czy język. Przetwarzanie tych danych jest, według nas, korzystne także dla Ciebie, gdyż pozwala Tobie na polepszenie Twojego doświadczenia oraz na dostęp do informacji zgodnej z Twoimi preferencjami

 1. c) OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyraziłeś/aś zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody

W każdej chwili można bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, za pośrednictwem https://sklep.alusso.pl/newsletter lub stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas użytkownikom. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać powiadomień push, może on wyłączyć tę opcję w swoim telefonie komórkowym.

§8

 1. a) CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 • w przypadku kandydatów do pracy u Administratora – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz
 1. b) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, art.- przetwarzanie danych jest także niezbędne do zawarcia umowy – podstawą przetwarzania jest zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. B RODO, a w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa lub wydłużenia okresu przetwarzania danych – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit. A RODO

 1. c) OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Okres niezbędny do zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego lub dłuższy jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę (wówczas przez okres wskazany w Twojej zgodzie)

§9

 1. a) CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 • realizacja innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także – jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności
 1. b) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przepis art. 6 ust. 1 lit. F RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 1. c) OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;

W przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń, Twoje dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań

§10

 1. a) CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
 1. b) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przepis art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowości

 1. c) OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

RODZAJE TWOICH PRAW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

PRAWO DO INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

Administrator przekazuje – osobie, której dane dotyczą, a zgłaszającej żądanie – informacje o przetwarzaniu danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzania danych, odbiorcach danych, planowanym terminie usunięcia danych;

PRAWO DO UZYSKANIA KOPII DANYCH

Administrator przekazuje – osobie, której dane dotyczą, a zgłaszającej żądanie – kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, której dane dotyczą;

PRAWO DO SPROSTOWANIA

Administrator ma obowiązek usuwać ewentualne niezgodności lub błędu przetwarzanych danych oraz uzupełniać je jeśli są niekompletne; Prosimy pamiętać, że jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz również przejść do zakładki dotyczącej swoich danych osobowych na koncie użytkownika, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe. W każdym przypadku, należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, oświadczasz, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązujesz się zawiadomić nas o jakiekolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona Administratorowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie Twoja wyłączną odpowiedzialnością. Prosimy pamiętać, że na ogół musisz podawać nam wyłącznie swoje dane osobowe, a nie osób trzecich, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszej Polityce Prywatności.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane lub w przypadku braku podstawy przetwarzania danych;

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą działań, jeśli zdaniem osoby, której dane dotyczą Administrator posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie;

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

W zakresie w jakim dane są przetwarzane (i) w związku z zawartą umową lub (ii) wyrażoną zgodą. Administrator wydaje dane osobie, której dane dotyczą w formacie umożliwiającym ich odczyt maszynowy. Dopuszczalne jest również zlecenie Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości u Administratora i takiego podmiotu.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą nie ma obowiązku uzasadniania takiego sprzeciwu.

PRAWO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC INNYCH CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH Z UWAGI NA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ

Osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzania danych opartym na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż marketing. Użytkownik powinien uzasadnić taki sprzeciw wskazując szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, która zdaniem tej osoby uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem przez Administratora.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W przypadku, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą zgody, może ona w każdym czasie taką zgodę cofnąć. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody.

PRAWO DO SKARGI

W przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się w sprzeczności z przepisami RODO lub innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas, przez jaki utrzymywać będziesz status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecydujesz się wyrejestrować) obsługa Klienta/potencjalnego Klienta

wykonanie łączącej nas z Tobą umowy, w tym realizacja Twojej prośby w związku z obsługą transakcji

wykonanie czynności zmierzającej do zawarcia z Tobą umowy, tj. realizacji zamówienia (jeśli dokonywałeś/-aś albo chcesz dokonać zakupu w naszym sklepie: zarówno stacjonarnym, jak i on-line),

kontaktowanie się z Tobą w celu poinformowania o aktualizacjach lub przekazania informacji związanych z zamówionymi funkcjami, produktami czy usługami, w tym wysyłania ankiet dotyczących jakości produktów lub świadczonych usług, jak również

zarządzanie płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności;

obsługa dokonywanych zwrotów, reklamacji/rękojmi (jeśli zgłosiłeś roszczenia z tego tytułu),

odpowiedź na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym/zadane e-mailem/ przez tel., a dotyczące złożonego albo planowanego zamówienia w naszym sklepie,

uczestnictwo w programie lojalnościowym, jeśli przystąpiłeś/-aś do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy,

realizacja innych umów lub czynności zmierzających do ich zawarcia (umowa sprzedaży, na usługi doradcze, umowa zlecenia, świadczenia usług oraz inne cywilnoprawne, niezależnie od formy i miejsca).

Przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Gdy kontaktujesz się z nami, zwłaszcza w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem lub zakupionym produktem/usługą, przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy sprzedaży

Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez Ciebie za pośrednictwem różnych, dostępnych środków kontaktu. W naszym rozumieniu, przetwarzanie tych danych jest korzystne dla Ciebie ze względu na możliwość zapewnienia odpowiedniej obsługi oraz na możliwość odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania.

Jeżeli Twoje pytanie dotyczy skorzystania z praw, o których informujemy poniżej lub też reklamacji naszych produktów lub usług, to, co upoważnia nas do przetwarzania jego danych, to wymóg spełnienia z naszej strony spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą.

W przypadku złożonego zapytania – przez okres trwania wymiany korespondencji związanej

z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (w razie gdy do jej zawarcia nie doszło), a w przypadku zawarcia umowy (złożenia zamówienia): przez okres niezbędny do realizacji tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych.

realizacja obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy, w tym spełnienia wszelkich innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych)

Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Okres przechowywania tych danych do czasu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikających z przepisów prawa przesyłanie informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości e-mail lub komunikatów sms, na wskazane adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych, portal społecznościowy, jak również przetwarzanie w zakresie w jakim zapisałeś się na otrzymywanie naszego Newslettera: będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb, dotyczących naszych produktów lub usług, za pośrednictwem różnorakich środków (takich jak poczta elektroniczna lub SMS, jeżeli wyraziłeś na to zgodę). Ponadto, będziemy mogli dostarczyć Tobie te informacje przy użyciu powiadomień push, jeżeli wyraziłeś na to zgodę i uruchomiłeś je w swoim telefonie.

Tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji (np. w oparciu o historię zakupów i preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych – tj., w zależności od produktów, na które klika), będziemy sugerować produkty, które naszym zdaniem mogą Ciebie interesować, a jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, udostępnimy Tobie także funkcję „odzyskiwania koszyka“.

Przepis art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO

wyrażona zgoda albo prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora (w przypadku marketingu bezpośredniego)

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja zgoda

Aby móc zaoferować Tobie informacje dostosowane do Twoich indywidualnych preferencji, uważamy, że posiadamy uzasadniony interes do tego, aby sporządzić Twój profil w oparciu o posiadane przez nas informacje (takie, jak preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, upodobania lub historia zakupów) oraz w oparciu o udostępnione nam dane osobowe czy język. Przetwarzanie tych danych jest, według nas, korzystne także dla Ciebie, gdyż pozwala Tobie na polepszenie Twojego doświadczenia oraz na dostęp do informacji zgodnej z Twoimi preferencjami

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyraziłeś/aś zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody

W przypadku kandydatów do pracy u Administratora – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz

Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy,  art.– przetwarzanie danych jest także niezbędne do zawarcia umowy – podstawą przetwarzania jest zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa lub wydłużenia okresu przetwarzania danych – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Okres niezbędny do zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego lub dłuższy jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę (wówczas przez okres wskazany

w Twojej zgodzie) realizacja innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także – jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności

Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;

w przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń, Twoje dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań

prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowości

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Oprócz tego, że będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia Twoich danych osobowych.

KTÓRE Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOR PRZETWARZA?

W zależności od wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, jak również

w zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo będziesz chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, NIP w przypadku firmy;
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator/nick na portalu społecznościowym;
 • informacje finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);
 • dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron internetowych
 • informacje handlowe (np. czy użytkownik jest zapisany do naszego Newslettera),
 • inne dane zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umów, jak i związanych z nimi praw, w tym między innymi numery rachunków bankowych;
 • dane dotyczące Twoich upodobań i preferencji;
 • dane dotyczące plików cookies;

Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy Cię o podanie danych osobowych, w celu udzielenia dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia Tobie dostępu do konkretnej funkcji.

W JAKI SPOSÓB ADMINISTRATOR POZYSKUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

Co do zasady większość danych osobowych podajesz nam sam/a. Twoje dane możemy także otrzymać od serwisów pośredniczących przy składaniu przez Ciebie zamówienia, serwisów aukcyjnych (z których Ty korzystasz składając u nas zamówienie).

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo uzyskania kopii danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, jak również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Gdybyś chciał/a skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt w sposób szczegółowo wskazany w Punkcie 6 poniżej.

RODZAJ PRAWA

WYJAŚNIENIE PRAWA

PRAWO DO INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przekazuje – osobie, której dane dotyczą, a zgłaszającej żądanie – informacje o przetwarzaniu danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, odbiorcach danych, planowanym terminie usunięcia danych;

Przypominamy, że jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, masz również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej Twoich danych osobowych.

PRAWO DO UZYSKANIA KOPII DANYCH

Administrator przekazuje – osobie, której dane dotyczą, a zgłaszającej żądanie – kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, której dane dotyczą;

PRAWO DO SPROSTOWANIA

Administrator ma obowiązek usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych oraz uzupełniać je jeśli są niekompletne;

Prosimy pamiętać, że jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz również przejść do zakładki dotyczącej swoich danych osobowych na koncie użytkownika, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe. W każdym przypadku, należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, oświadczasz, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązujesz się powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona Administratorowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie Twoją wyłączną odpowiedzialnością. Prosimy pamiętać, że na ogół musisz podawać nam wyłącznie swoje dane osobowe, a nie osób trzecich, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszej Polityce Prywatności.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane lub w przypadku braku podstawy przetwarzania danych;

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą działań, jeśli zdaniem osoby, której dane dotyczą Administrator posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie;

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

w zakresie w jakim dane są przetwarzane (i) w związku z zawartą umową lub (ii) wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane osobie, której dane dotyczą w formacie umożliwiającym ich odczyt maszynowy. Dopuszczalne jest również zlecenie Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości u Administratora i takiego podmiotu

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą nie ma obowiązku uzasadniania takiego sprzeciwu.

PRAWO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC INNYCH CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH Z UWAGI NA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ

osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych opartym na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż marketing. Użytkownik powinien uzasadnić taki sprzeciw wskazując szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, która zdaniem tej osoby uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem przez Administratora.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

w przypadku, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą zgody, może ona w każdym czasie taką zgodę cofnąć. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody.

PRAWO DO SKARGI

w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się w sprzeczności z przepisami RODO lub innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK MOŻESZ ZREALIZOWAĆ SWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

wniosek dotyczący realizacji Twoich praw możesz złożyć:

 • za pomocą poczty elektronicznej: sklep@alusso.pl
 • listownie: Lusso Sp. z o.o., ul. Batorego 92E, 87-100 Toruń, z dopiskiem „RODO”.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek – zwróci się do Ciebie o dodatkowe informacje.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (z uwagi na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (adwokat/ radca prawny).

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje Ciebie o powodach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano odpowiedzi drogą elektroniczną.

CZY PODANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych w określonym przez nas zakresie będzie przez nas wymagane i obligatoryjne celem umożliwienie realizacji świadczeń. Dotyczy to przede wszystkim realizacji zamówień, innych umów lub działań podejmowanych przez nas przed zawarciem umowy oraz innych działań wymagających od nas przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zrealizowania Twojego prawa lub żądania. Oznacza to, że z zasady podanie przez Ciebie danych w powyższym zakresie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania powyższych działań przez Administratora.

W pozostałych przypadkach, zwłaszcza dotyczących prowadzonych przez nas różnego rodzaju działań marketingowych podanie danych osobowych lub przetwarzanie w tym celu podanych danych osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia korzystania z naszych usług. Masz prawo do odwołania wyrażonej Administratorowi zgody marketingowej w dowolnej chwili poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres sklep@alusso.pl lub pocztą tradycyjną na adres Lusso Sp. z o.o., ul. Batorego 92E, 87-100 Toruń.

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

przede wszystkim dostęp do Twoich danych osobowych będą miały osoby działające w ramach struktur Administratora, tj. członkowie organu zarządzającego, nasi Pracownicy i Współpracownicy, czyli osoby które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań,

Twoje dane będą także udostępniane naszym podwykonawcom, takim jak: firmy przewozowe, firmy realizujące zlecenia płatności i inne podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji wiążących nas z Tobą relacji, jak podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi: informatyczne, księgowo-finansowe, audytorskie, kurierskie, prawne, telekomunikacyjne, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, jak również – w koniecznym zakresie – dostawcy usług technologicznych, dostawcy i partnerzy

w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą, jak również podwykonawcy, przy pomocy których Administrator realizuje zadania w ramach swojej działalności gospodarczej;

Twoje dane mogą być także udostępniane wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie prawa do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością (organy podatkowe, banki itp.).

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.

CZY BĘDZIEMY STOSOWAĆ WOBEC CIEBIE PROFILOWANIE/ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI?

Administrator nie będzie stosować wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jednakże sporządza Twój profil w oparciu o posiadane informacje (takie jak preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, upodobania lub historia zakupów) oraz w oparciu o udostępnione mu dane osobowe. Administrator nie podejmuje żadnych decyzji wywołujących skutki prawne, w tym nie stosuje żadnych modyfikacji cenowych przy profilowaniu w ten sposób oferty.

Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje i korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj oferty specjalne prosto do skrzynki mailowej!

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00